зардал багассанаар алтны талбайнууд эргээд ашигзурвас үлдээгээрэй