Олборлолт бүтээн байгуулалтын шатанд саад учруулсан 5 хүчин зүйлзурвас үлдээгээрэй